ZOTSH – Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia pri požiari 🔥

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia zachraňujú životy.

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia pri požiari (ZOTSH) sú dôležitou súčasťou preventívnej protipožiarnej ochrany. Slúžia na ochranu ľudského života a majetku. Ak sú ZOTSH správne navrhnuté, môžu v maximálnej možnej miere obmedziť škody alebo im dokonca zabrániť. V závislosti od typu stavby treba pri dimenzovaní zvážiť rôzne právne zásady, predpisy a odporúčania. Pretože iba, ak sú ZOTSH správne zvolené pre daný typ budovy, systémy na odvod tepla a splodín horenia usmernia nebezpečný dym z ohňa von z budovy a zachránia životy.

Čo presne je ZOTSH?

ZOTSH zachraňujú životy v prípade požiaru avšak v žiadnom prípade nezabránia jeho vzniku. V prípade požiaru však majú značný vplyv na obmedzenie škôd a ochranu majetku. Ako to funguje? Jednoducho povedané, systém odvodu dymu a tepla pozostáva z jednotlivých komponentov na odvod dymu a tepla (ZOTSH). ZOTSH môžu byť bodové svetlíky, sklenené svetlíky alebo otváracie klapky v presklených strechách a pásových svetlíkoch – skrátka: otvory v povrchu strechy, do ktorých sú integrované svetlíky.

Svetlíky sa v prípade požiaru otvárajú automaticky alebo ručne a vytvárajú komínový efekt na odvod tepla a splodín horenia (dymu) cez strechu von z objektu. Okrem toho môže systém odvodu tepla a splodín horenia obsahovať aj otvory na prívod vzduchu, v spodnej časti fasády, prvky požiarnej signalizácie, aktivačné alebo spúšťacie zariadenia, otváracie jednotky, napájacie vedenia a dymové zásteny v prípade väčších priestorov.

ZOTSH musia byť dimenzované tak, aby sa čo najrýchlejšie odstránili všetky plyny z požiaru a dymu z objektu von a nemohli tak úplne zaplniť priestor. Primárnym cieľom je vždy vytvoriť zónu bez dymu od podlahy. Ako musí byť systém ZOTSH navrhnutý a ako musia byť usporiadané jednotlivé jednotky na odvod dymu, závisí od veľkosti, typu a využitia budovy.

Ako sú ZOTSH dimenzované?

Výpočet ZOTSH je založený na ploche Aa (predtým Aw-). Aa plocha zariadenia (okno, svetlík, klapka) je plocha, ktorú možno považovať za aerodynamickú v úplne otvorenom stave – t. j. aerodynamicky efektívnu oblasť otvorenia (Aa). Oblasť Aa je definovaná pre jedno zariadenie ako aj pre celý systém. Celková efektívna plocha otvorenia celého systému ZOTSH je teda súčtom efektívnych plôch otvorenia všetkých jednotlivých zariadení na odvod tepla a splodín horenia. ZOTSH môžu byť umiestnené na plochých strechách vo forme bodových svetlíkov alebo pásových svetlíkov, sklenených svetlíkov alebo sklenených striech alebo ako bočné okná umiestnené priamo pod stropom vo fasáde.

Ako ZOTSH fungujú?

Princíp činnosti zariadenia na odvodu tepla a splodín horenia je založený na fyzikálnom princípe, že teplý vzduch stúpa nahor. Tento prirodzený odvod dymu je spôsobený tepelným vztlakom, ktorý vytvárajú otvory v streche alebo fasáde. Otvory alebo zariadenia na odvod tepla teda ponúkajú možnosť udržať budovy bez dymu, aspoň v spodnej časti, v prípade požiaru. Takto možno zachrániť životy a zároveň tepelne odľahčiť stavebnú konštrukciu cieleným odvodom tepla.

Kontrola dymu sa zameriava na osobnú ochranu. Bezdymová vrstva vytvorená ZOTSH zabezpečuje, že ľudia v budove majú dostatočnú viditeľnosť a dostatok kyslíka na dýchanie, aby mohli uniknúť. Odvod tepla je na druhej strane predovšetkým o zachovaní budovy a bezpečnosti hasičov pri hasení. V oboch prípadoch preto systémy prirodzeného alebo núteného odvodu tepla a splodín horenia podporujú nasledujúce úlohy v prípade požiaru:

  • Človek sa môže zachrániť sám alebo mu môže byť poskytnutá pomoc, pretože ľudia môžu vidieť a dýchať.
  • Uľahčenie zásahu hasičov v interiréri, keďže sa môžu vďaka ZOTSH rýchlo zorientovať v priestore, zachraňovať ľudí a hasiť požiar.
  • Ochrana majetku, pretože zníženie vystavenia teplu a šíreniu dymu chráni budovy a zariadenia v nich.
  • Ochrana proti prevádzkovým poruchám v dôsledku oveľa menšieho poškodenia budov a systémov dymom a zodpovedajúcej rýchlejšej obnove škôd spôsobených požiarom.

Kontaktujte nás

10 + 14 =

Kontaktné údaje

Romanova 3, SK-85102 Bratislava

+421 2 4341 4036

klahoss@klahoss.sk

Klahoss