Ochrana proti dymu: kľúč k požiarnej ochrane

Obranná aj preventívna protipožiarna ochrana pomáhajú zabezpečiť prijatie účinných opatrení na zabránenie vzniku požiaru, rýchlemu šíreniu požiaru, ale predovšetkým šíreniu dymu. Protipožiarna ochrana v konečnom dôsledku znamená ochranu pred dymom. Je všeobecne známe, že požiar nepredstavuje najväčšie nebezpečenstvo pre ľudí v budovách, zdrojom nebezpečenstva číslo jeden je dym.
Jednou z najdôležitejších súčastí protipožiarnych opatrení je preto odvetrávanie dymu. Predovšetkým odstraňovaním toxických dymových plynov sa chránia životy a zdravie ľudí a záchranárov.

Okrem toho “Zariadenia pre odvod tepla a splodín horenia” (ZOTSH)  zabraňujú vzniku škôd, alebo znižujú veľké škody, napríklad na strojných zariadeniach alebo skladovanom tovare.  Samotný sprinklerový systém nemôže zabrániť škodám spôsobeným dymom, pretože hoci oheň zadržiava, neodvádza dym a splodiny horenia.

Rovnako ako ostatné jednotlivé opatrenia sa však ani systém odvodu tepla a splodín horenia nesmie posudzovať izolovane. Môže byť správne navrhnutý a dimenzovaný len vtedy, ak sa zohľadní a použije ako základ celkový balík preventívnej požiarnej ochrany. Odborný projektant preto musí poznať všetky potrebné požiadavky na požiarnu ochranu pri plánovaní. Len tak je možné ponúknuť ZOTSH, ktorý je optimálne prispôsobený konkrétnej budove.

Preto je dôležité: pri plánovaní projektu ZOTSH by mali byť známe všetky požiadavky na požiarnu ochranu. Takto môžu ZOTSH plniť svoje úlohy a v prípade požiaru vytvoriť vrstvu bez dymu nad podlahou . Vrstvy bez dymu majú rôzne funkcie:

  • Vrstvy bez dymu ľuďom dostať sa z budovy do bezpečia.
  • Zabezpečujú tiež záchranu osôb, zvierat a majetku záchrannými tímami a hasičmi.
  • Zabezpečujú účinné hasenie požiarov hasičskými jednotkami.
  • Okrem toho vrstvy bez dymu znižujú následné škody spôsobené požiarnymi plynmi a produktami tepelného rozkladu.

Ochrana proti dymu je preto kľúčom k praktickej ochrane pred požiarom.

Ochrana pred požiarom prostredníctvom inteligentných riešení na odsávanie dymu

Aby bolo možné riadne splniť všetky ciele ochrany pred požiarmi, musí sa požiarna ochrana starostlivo naplánovať.

Komplexné plánovanie veľkých stavebných projektov však často tlačí architektov do krajnosti, keď sa napríklad pri špeciálnych stavbách vyžadujú odchýlky od stavebného zákona.

Špecialisti na plánovanie potom pomáhajú, radia a podporujú architektov počas realizácie. Okrem toho je dôležitou súčasťou plánovania požiarnej ochrany koncepcia požiarnej ochrany.

Obsahuje dôležité právne zásady, základné požiadavky stavebného práva na plánovanie požiarnej ochrany, ako aj ciele plánovania a odchýlky od predpisov stavebného práva.

Tvorba koncepcie požiarnej ochrany prebieha v niekoľkých dôležitých krokoch: predbežné plánovanie, projektovanie a plánovanie realizácie. V priebehu plánovania sa požiadavky na požiarnu ochranu jednotlivých objektov ďalej špecifikujú a začleňujú do plánovania. Plány sa zaznamenávajú písomne a okrem toho sa vypracúvajú plány koncepcie protipožiarnej ochrany, ktoré slúžia na vizualizáciu stavebných a technických opatrení.

Čím je budova viacdielna, členitejšia a polyfunkčnejšia a čím viac ľudí sa v nej nachádza, tým je odvod dymu komplikovanejší. Preto je potrebné, aby všetky systémy požiarnej ochrany boli vzájomne prepojené a fungovali bez výnimky. Spoločnosť Klahoss, odborník na integrálne odvádzanie dymu z budov, to nazýva: odvádzanie dymu v ucelenom systéme. Ale: Čo je to integrálny odvod dymu pre budovy? Všetky komponenty sú koordinované a automatizované.

Kontaktujte nás

5 + 13 =

Kontaktné údaje

Romanova 3, SK-85102 Bratislava

+421 2 4341 4036

klahoss@klahoss.sk

Klahoss